آموزش Git

 • قیمترایگان

 • مدرسحامد فیض آبادی
 • زمان۳ ساعت و ۲۰ دقیقه

به اشتراک‌گذاری

گیت (Git) مشهورترین و پرکاربردترین سیستم کنترل نسخه یا ورژن کنترل، در جهان است. درست است که بدون گیت (می شود) برنامه نویسی کرد ولی می توان با اطمینان، مدعی شد که هیچ برنامه بزرگی در جهان بدون استفاده از یک ورژن کنترل، نوشته نشده است و همچنان می شود گفت که گیت، محبوب ترین و پر استفاده ترین ورژن کنترل حال حاضر جهان است. در ضمن یکی از مواردی که با آن میتوان فرق بین برنامه نویس های خوب و معمولی از یکد دیگر تشخیص توانایی استفاده آنها از گیت میباشد

 • create repository

 • staging

 • git commit

 • git config

 • مقدمه بخش دوم آموزش گیت

 • ساخت ریپازیتوری

 • workflow ها در گیت

 • staging files

 • committing changes

 • Committing Best Practices

 • Skipping the Staging Area

 • Removing Files

 • Renaming or Moving Files

 • Ignoring Files

 • Short Status

 • Viewing Staged and Unstaged Changes

 • Visual Diff Tools

 • Viewing History

 • Viewing a Commit

 • Viewing a Commit 2

 • Unstaging Files 1

 • Unstaging Files 2

 • Discarding Local Changes

 • Restoring a File to an Earlier Version

 • Source Control In VSCode

 • Introduction

 • Getting a Repository

 • Viewing the History

 • Filtering the History

 • Formatting the Log Output

 • Aliases

 • Viewing a Commit

 • Viewing the Changes Across Commits

 • Checking Out a Commit

 • Finding Bugs

 • Finding Contributors

 • Viewing the History of a File

 • Finding the Author of a Line

 • Tagging