/نک باختنا نابز کیAndroidنک بصن ور Android Stadioدریگب دای ور Kotlin ینابمینابمGradleVersion Control Systems( اوتحم ی‌هدنهد هئارا( یتیویتکا هخرچ و اه‌یتیویتکا زا هدافتساتخاسیریگدای( هظفاح هب طوبرم لئاسمزا روطچ دیوردنا لخاددنچ اب یدک روطچ:لاثم یارب( اه‌تنتنیا زا هدافتساموهفمیاه‌هناخباتکKotlinGitHubJUnitEspressoDaggerKoinRxJavaGitLabRoomLive DataData BindingWork ManagerNavigationBitBucketJavaینابمGitHubزا هدافتسا یریگدایهخسن لرتنک یاه‌متسیسیروتیزاپیر تساه یاه‌سیورسدیزاسب نشیکیلپا کیتسابور یاه نشیکیلپا(Robust)ندرک تست( یدنور‌مهتیریدملاور‌مه(Coroutine)هدب همادا یریگدای هب